RSS
A A A
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2019, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: nieaktualne

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds.kadr

13.09.2019

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr
Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr
Liczba wolnych stanowisk : 1
Praca na ½ etatu
Wymagania:
I. Niezbędne ( konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku):
1.Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
3.Osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Wykształcenie wyższe oraz praktyczna znajomość zagadnień kadrowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno - kadrowym);
5. Nieposzlakowana opinia;
6.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
7. Znajomość przepisów:
- ustawy kodeks pracy;
- ustawy o systemie informacji oświatowej;
- ustawy o systemie oświaty,
- Karty Nauczyciela,
8.Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office, korzystania z poczty elektronicznej.

II. Wymagania dodatkowe ( pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na w/w stanowisku).
1. Umiejętność obsługi programu kadrowego KADRY VULCAN ;
2. Umiejętność obsługi aplikacji SIO;
3. Umiejętność pracy w zespole, asertywność.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły;
- wstępne ustalanie warunków pracy i płacy zgodnie z przepisami;
- przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników szkoły zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, świadectw pracy, dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
- prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych pracowników;
- bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka;
- kontrola terminowości wykonywania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
- wykonywanie zestawień i sprawozdań dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego dotyczących spraw kadrowych;
- przygotowywanie dokumentacji do sprawozdań do GUS;
- gromadzenie materiałów, weryfikacja i wprowadzanie danych do SIO;
- sporządzanie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych;
- sporządzanie rocznego sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska;
- sporządzanie kwartalnych sprawozdań do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz emerytów nauczycieli.

Warunki pracy i płacy na stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu;
2. Miejsce pracy: Nawojowa;
3. Praca przy monitorze ekranowym – powyżej 4 godzin dziennie;
4. Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, kształtowane wg zasad przyjętych w Regulaminie wynagradzania pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej;
5. Warunki techniczne: stanowisko zorganizowane jest na parterze, w pomieszczeniu biurowym, wyposażone w komputer z monitorem ekranowym.
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kwestionariusz osobowy – wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
4. Oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie „ nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”. Złożenie oświadczenia o treści innej niż powyższa, wynikająca z wymagań ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, będzie przyczyną odrzucenia oferty udziału w naborze;
5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
6. Kopie dokumentów potwierdzających okres pracy zawodowej ( świadectwa pracy, zaświadczenie pracodawcy o trwającym stosunku pracy).
Uwagi:
1. Osoba, której w wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie zaproponowane zawarcie umowy o pracę proszona jest o przedłożenie ( po zakończeniu rekrutacji) informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – w zakresie wynikającym z art.6 ust.1 pkt.2 ( w części dot. korzystania z pełni praw publicznych) i ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
Informacje wydaje m.in. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 września 2019 r. (włącznie)
w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej, ul. Podkamienne 8 (Sekretariat) lub przesłać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa
w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa. Prosimy o dopisek na kopercie: „Oferta udziału w naborze kandydatów na stanowisko specjalista ds. kadr”.
O uznaniu, że termin złożenia dokumentów został zachowany decyduje data ich wpływu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej. Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej po upływie wyżej wymienionego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI.
Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. W. Witosa w Nawojowej. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa,
ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa, lub telefonicznie pod numerem: +48 18 4457076, bądź wysyłając maila na adres: sekretariat@nawojowa.edu.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Czerniec, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl,
tel.: +48 18 41 41 820.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pozostałe informacje, w tym Państwa dane w ramach kontaktu z nami oraz w innych celach będą przetwarzane o ile wyrazicie Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO najczęściej przetwarzamy dane w związku z przesłanym zapytaniem emailem lub w formularzu kontaktowym, bądź z korzystaniem z treści zamieszczonych w serwisie internetowym. Ponadto, w przypadkach przesłania w ramach rekrutacji dokumentów zawierających szczególne kategorie danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO, np.: informacje ujawniające poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych lub danych dotyczących stanu zdrowia, konieczna będzie dodatkowa Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje, o jakich mowa w przepisach prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369) oraz przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Są to dane identyfikujące osoby: imię nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, dane adresowe i teleadresowe, informacje o wykształceniu. Ponadto mogą to być dodatkowe informacje: PESEL, NIP, nazwisko rodowe, miejsce urodzenia oraz o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególnych przypadkach mogą być przetwarzane informacje o stanie zdrowia (stopień niepełnosprawności).
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. W pozostałych przypadkach będziemy przetwarzać dane w okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do treści danych,
• prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
• prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przepisy prawa regulujące tryb i okres przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość realizacji takiego żądania.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Opublikował: Jerzy Półtorak
Publikacja dnia: 13.09.2019

Dokument oglądany razy: 26
« inne aktualności